Charter van de patiënt


 • U heeft in AZ Sint-Jozef recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening en een zorgvuldige en veilige behandeling. Wij trachten tegemoet te komen aan aan uw behoeften en verwachtingen.

 

 • U heeft recht op alle informatie die u aangaat en inzicht geeft in uw gezondheidstoestand en de evolutie hiervan. U kunt informatie rechtstreeks aan de arts vragen tijdens de zaalronde, tijdens de raadpleging of bij de uitvoering van een onderzoek. Indien de arts niet beschikbaar is, kunt u zich wenden tot de (hoofd)verpleegkundige. Indien u wenst organiseren wij een overleg met uw arts.

 

 • Indien u geen informatie over uw gezondheidstoestand wenst te vernemen, dan respecteren wij uw keuze. Meld dit duidelijk aan de arts of de (hoofd)verpleegkundige.
  Zonder uw toestemming delen wij geen informatie over uw gezondheidstoestand mee aan derden.

 

 • Vooraleer een behandeling wordt opgestart, dient de beroepsbeoefenaar daartoe uw vrije en geïnformeerde toestemming te verkrijgen. Die informatie heeft onder andere betrekking op de volgende aspecten van de tussenkomst: het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de contra-indicaties, de nevenwerkingen, de relevante risico's, de nazorg, de financiële gevolgen, de eventuele gevolgen van een weigering van toestemming alsook de mogelijke alternatieven.

 

 • U heeft recht op een veilig bewaard en zorgvuldig bijgehouden dossier. U kunt uw dossier inzien of tegen vergoeding een afschrift krijgen. De ombudsdienst en het medisch secretariaat informeren u hierover graag.

 

 • Wij zullen de zorg steeds toedienen met respect voor uw persoonlijke levenssfeer, uw intimiteit en uw privacy. Enkel de personen waarvan de aanwezigheid verantwoord is in het kader van de zorgverlening zijn aanwezig bij de zorg, de onderzoeken en behandelingen, tenzij u dit anders wenst.

 

 • U kunt vrij uw behandelende arts kiezen (uitgezonderd tijdens de wachtdienst of bij opname op de dienst spoedgevallen) en u kunt zich op elk ogenblik richten tot een andere beroepsbeoefenaar.
  Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar een patiënt om persoonlijke of beroepsredenen weigeren een dienstverlening te verlenen, uitgezonderd in geval van nood. In geval de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, moet hij evenwel de continuïteit waarborgen.

 

 • U kunt met uw klachten terecht bij onze ombudsdienst. Zij zal samen met u de beste weg zoeken om uw klacht te laten behandelen.

 

 • Wij zijn gevoelig voor positieve feedback. Vertel ons uw positieve ervaringen, ook daaruit kunnen wij leren. Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.

Ombudsdienst

Tel.: 03 380 20 12