Het ziekenhuis verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van patiënten. We houden daarbij rekening met je privacy en handelen volgens wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bv. de ziekenhuiswet en de Riziv-reglementering. We passen ook de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in functie van de verwerking van persoonsgegevens (8 december 1992) toe. 

Welke gegevens verzamelt het ziekenhuis?

We verwerken persoonsgegevens van patiënten in functie van:

  • Diagnose en behandeling
  • Opvolging van verblijf en behandeling met het oog op facturatie
  • Registratie van medische gegevens en verblijfsgegevens voor beheersdoeleinden

Wie is verantwoordelijk?

  • Voor niet-medische gegevens: de vzw Emmaüs - uitbatingszetel AZ Sint-Jozef
  • Voor medische gegevens: de behandelende artsen

De verwerking van persoonsgegevens werd ingeschreven in het openbaar register. Wens je hierover meer inlichtingen, kan je je richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Kan ik mijn gegevens inkijken?

Je hebt recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden. Je hebt het recht om dit dossier te lezen of tegen kostprijs een kopie aan te vragen. Je kan dit rechtstreeks doen of je laten bijstaan door een zorgverlener die je zelf kiest. Je mag geen gegevens over derden lezen noch persoonlijke nota's van de arts.